ආර්ථික දේශීය පුවත්

ඩොලර් මිලියන 442ක අදානි ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අනුමැතිය ලබා දෙයි

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 442 ක ආයෝජනයකින් මන්නාරම සහ පුනරීන් ප්‍රදේශවල ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත සුළං බලාගාර දෙක සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් ඉන්දියාවේ Adani Green Energy Limited වෙත අනුමැතිය ලිපියක් නිකුත් කර ඇත.

මන්නාරම සුළං බලාගාරය මෙගාවොට් 250 ක ධාරිතාවකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර පුනරීන් ප්‍රදේශයේ සුළං බලාගාරය මෙගාවොට් 100 ක ධාරිතාවකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙගාවොට් 350ක සුළං බලාගාර දෙක වසර දෙකකින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර ඒ අනුව 2025 වන විට ඒවා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිතය.

එසේම, නව ව්‍යාපෘතිය මඟින් නව රැකියා අවස්ථා 1500-2000ක් උත්පාදනය කරනු ඇත.